Achtentwinteg -

zilverstuk van 28 stuiver, in 1601 voor 't eerst geslagen, buiten gebruik in 1846. Met als randschrift: Belgica libertas auro pretiosior omni, d.i. de Nederlandse vrijheid is kostbaarder dan alle goud. Op het stuk was een klop aangebracht, het merk van de muntmeester. Dit gaf aanleiding tot het gezegde: de klop is er op, wanneer een meisje de leeftijd van 28 jaar had bereikt.
De achtentwintig maakte met een Zeeuwse rijksdaalder (52 stuiver) juist vier gulden. In de jaren na het Beleg van 1672 luidde het omschrift: Coniunctio tutos reddit, d.i. 't Verbond (tussen Stad en Ommelanden) maakt veilig.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
geld
meer over geld
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing