Amalgama -

de samensmelting van schulden van de Zeven Provinciën, 1798. Dit was voor Groningen een belangrijke vermeerdering van lasten.
In 1798 bedroegen de schulden, in duizenden guldens:
Oostindische Compagnie 2220
Westindische Compagnie 168
Holland 14374
Zeeland 1714
Friesland 1189
Utrecht 881
Gelderland 643
Stad en lande 470
Overijsel 405
Bataafs Brabant 411
Drente 63
Generaliteit en Admiraliteit 6713
Samen ruim f 29.000.000
De amalgama, berekend naar de stand der schuld op 1 Jan. 1801, ging in in 't najaar van 1805. De Ommelander Kas bleef er buiten.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
geld
meer over geld
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing