Encyclopedie K. ter Laan

Groninger Encyclopedie van K. ter Laan
Uitgegeven in 2 delen door Drukkerij-Uitgeverij Spiering, Groningen
Deel 1 in 1954, Deel 2 in 1955

Voorwoord
Vaderland uit de verte.

Mijn werk riep mij vele jaren geleden naar Holland en ik zag er de grootheid van volk en land. Onder de indruk daarvan rijpte geleidelijk het plan, om de rijkdom van ons eigen Groningerland uit te stallen als een doorlopende tentoonstelling. Dit zou geschieden in de vorm van drie werken:
  1. De Groninger taal. Door veel andere arbeid heeft het lang geduurd, doch in 1929 was het Nieuw Groninger Woordenboek gereed. Met de steun van Provinciale Staten en van het Kammingafonds kon in 1952 de tweede druk verschijnen.
  2. De Groninger Encyclopedie, die U bij dezen wordt aangeboden. Deze uitgave is mogelijk gemaakt door de medewerking van het Kammingafonds en van de leiders van vele bedrijven van nijverheid en handel. Het is een verzamelwerk geworden, dat in zeer beknopte vorm toch al het voornaamste zou bevatten van wat betrekking heeft op Stad en Land: geschiedenis, aardrijkskunde en waterstaat, de gemeenten, kerk en school en recht; het maatschappelijk leven: landbouw en nijverheid, handel en bankwezen en verkeer, landaanwinnig en ontginning; letteren, toneel en kunst; folklore.
  3. Het Groninger Volksleven. Dit boek moet handelen over onze zeden en gebruiken, over boerderij en werkplaats en huiskamer, over feest en rouw, over arbeid, spel en sport, over leven en dood, over onze begrippen van recht en onrecht, geloof en bijgeloof. Met daarnaast een volledige verzameling van onze mythen, legenden, sagen, overleveringen en volksverhalen. Friesland bezit al meer dan een halve eeuw het grote prachtwerk van Waling Dijkstra. Oostfriesland prijkt met de voortreffelijke Volkskunde van Lüpkes. Ook Drente is ons voor. Ik hoop dat ik ook dit derde werk binnenkort voltooien kan en dat er dan opnieuw voldoende Groninger belangstelling zal zijn, om de uitgave mogelijk te maken.

Hier is dan nu het tweede van de drie werken. Het is beduidend groter geworden dan de aanvankelijke opzet was.
Bijzondere aandacht is gegeven aan de tegenwoordige staat van Stad en Gewest, vooral ook aan de belangrijke ondernemingen op ’t gebied van nijverheid, handel en bankwezen. Daarnaast evenzeer aan e zo merkwaardige Groninger geschiedenis, aan wat ééns was en wat er uit voortgekomen is tot op de dag van heden.
De grote omvang van het werk heeft de uitgever doen besluiten tot een uitgave in wtee delen.
In het tweede deel is aan het slot het nodige register opgenomen.

In Veendam hoorde ik deze anekdote vertellen:
Toen Ds Winkler Prins de eerste druk van zijn grote encyclopedie gereed had, kwam een ambtsbroeder met het verwijt: Wildervank staat er niet in. Winkler Prins gaf ten antwoord:
ja, ja, er staat meer niet in dan er wel in opgenomen is.
Ik mag mij niet met hem vergelijken. Ik wou alleen maar zeggen, dat ik mij voor aanvullingen en verbeteringen bij voortduring aanbevolen houd.
Dat er niets of niemand om bijredenen is weggelaten, behoef ik niet te verklaren.

Tenslotte het aangenaamste gedeelte van mijn taak. Een hartelijk woord van dank aan de vele medewerkers, aan wie ik zo velerlei inlichtingen te danken heb. De bijdragen van de dames Cleveringa en Vinhuizen over de klederdrachten en die van de heer D. Kloppenburg over de waterstaatsgeschiedenis zijn opgenomen onder hun eigen naam. Verder noem ik met groteerkentelijkheid de medewerking van de uitgevers Noordhoff en Wolters en die van de heren K. Nieland en J. Ubink.
En ik eindig met een betuiging van grote waardering voor de steun van het Kammingafonds en van de grote bedrijven.

Wassenaar, 21 October 1954.

K. ter Laan besluit het 2e deel van zijn encyclopedie met een

Laatste woord

Herhaling van de dank, uitgesproken in de Voorrede. – Grote erkentelijkheid voor de opbouwende kritiek en voor de hartelijke medewerking, die mij werd geboden van vele zijden in heel Groningerland, in het bijzonder door H. J. Jansonius te Overschild, P. Ploegh te Groningen, Dr J. F. Steenhuis te Haarlem en B. van der Veen Czn. Te Groningen.

Februari 1956

De K. ter Laan – site wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de medewerking van de Erven van deze sympathieke Groninger met een landelijke bekendheid. Connect Print Media heeft het voornemen de verdere ontwikkeling van de Encyclopedie inhoud te geven in samenwerking met belangrijke Groninger (culturele) instellingen.
Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van deze site, abonneer u op de nieuwsbrief.
>> Opgeven
Lees het persbericht
"De ontsluiting van deze alleen nog antiquarisch verkrijgbare encyclopedie gebeurt door uitgever Print Media uit Bedum"
>> meer...